มาตราฐานการผลิตและสินค้า

มาตราฐาน ISO 9001:2008

สินค้าที่เราผลิตได้การรับรองมาตรฐานตามกระบวนการผลิตที่เป็นการยอมรับในระดับสากล ซึ่งโรงงานของเราได้รับมาตรฐาน ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 เป็นการตอกย้ำได้ว่า เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และกระบวนสอบกลับการทำงานทุกขั้นตอนอย่างมีระบบ

มาตราฐาน EN 71- Part 3

สินค้าพลาสติกฟิล์มและหนังเทียมทุกชนิดที่เราผลิต ผ่านการตรวจสอบจากห้องทดลองชั้นนำ และรับรองผ่านมาตราฐาน EN71-Part 3 (2009/48/EC) ปลอดจากสารโลหะหนักปนเปื้อน ( Sb, As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se) ตามเกณฑ์บรรจุภัณฑ์และของเล่นเด็กสหภาพยุโรป

มาตราฐาน RoHS และ RoHS II

สินค้าพลาสติกใส พลาสติกใสหนา และพีวีซีสี ฟิล์มทุกชนิดที่เราผลิตผ่านมาตราฐาน RoHS  Directive 2011/65/EU สินค้าของเราปลอดจากสารพิษ แคดเมียม โครเมี่ยม ปรอท และตะกั่ว และเลือกใช้วัตถุดิบที่ไม่มีสารกันไฟอันตราย PBBs, PBDEs

มาตราฐาน REACH Standard

เราสามารถผลิตสินค้าพลาสติกใส พีวีซีสี และหนังเทียม ผ่านมาตราฐาน REACH เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับ ของเล่นเด็ก เครื่องมือแพทย์ ตกแต่งภายในรถยนต์ ที่ต้องควบคุมสารพิษและโลหะหนัก 168 ชนิด และปลอดจากสาร Phthalate ซึ่งมีกฎหมายบังคับในสหภาพยุโรปและรัฐแคลลิฟอเนีย อเมริกา

 

[hr_top]