นโยบายและเป้าหมาย

นโยบายของบริษัท

เรามุ่งมั่นที่จะจัดจำหน่ายสินค้าพีวีซีที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรมโดยยึดมั่นในอุดมการณ์และจรรยาบรรณของการดำเนินธุรกิจ เราเชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร จึงสนับสนุน ให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสื่อสารและเสนอความคิดเห็น เรามุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และก้าวสู่อนาคตข้างหน้าที่ดีขึ้นไปพร้อมๆกัน”

 

เป้าหมายของเรา

– เป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี โดยการนำเสนอสินค้าที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม รวมไปถึงการบริการที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าให้ได้มากที่สุด

– เป็นบริษัทที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า สามารถรักษาฐานลูกค้าไว้ได้ในระยะยาว และมีลูกค้าใหม่ๆอยู่เสมอ สนับสนุนลูกค้าโดยจะไม่นำเสนอสินค้าประเภทเดียวกันให้แก่ผู้ซื้อรายอื่นในตลาดนั้นๆ

– เป็นบริษัทที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำในตลาดโลก เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานระดับสากล